Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden. Deze Algemene Voorwaarden; enige nieuw gedeponeerde algemene voorwaarden zullen in de plaats treden van deze Algemene Voorwaarden vanaf de datum van het depot en zullen alsdan van toepassing zijn, dan wel zullen van toepassing zijn vanaf de datum dat zij aan de Cliënt zijn mede gedeeld als dit eerder is.Cliënt: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, die met Storagebuilders  een verbintenis aangaat, van haar diensten en/of producten gebruik maakt, van haar een offerte of aanbieding vraagt, of anderszins in enigerlei relatie tot haar staat.Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden.De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle handelingen, leveringen, diensten, aanbiedingen en verbintenissen van Storagebuilders . De cliënt doet onherroepelijk afstand van enige andere algemene voorwaarden of gelijksoortige bepalingen dan Storagebuilders. Algemene Voorwaarden, die op de relatie tussen Storagebuilders  en de cliënt van toepassing zouden kunnen zijn. Storagebuilders  kan slechts schriftelijk en uitdrukkelijk van deze Algemene Voorwaarden afwijken. Indien enig deel van deze Algemene Voorwaarden door de rechter of de wet onverbindend zou worden verklaard, is slechts dat deel voor zover dan nodig onverbindend en blijven deze Algemene Voorwaarden voor het overige onverkort in stand.Medewerking door cliënt.Cliënt zal Storagebuilders  steeds tijdig alle nuttige en noodzakelijke gegevens en inlichtingen verschaffen en alle door Storagebuilders  gewenste medewerking verlenen. Cliënt is verantwoordelijk voor het gebruik en de toepassing in zijn organisatie van de apparatuur, programmatuur en diensten van Storagebuilders . Indien is overeengekomen dat cliënt apparatuur, materialen of gegevens op informatiedragers ter beschikking zal stellen, zullen deze voldoen aan de voor de werkzaam­heden vereiste specificaties. Indien voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde apparatuur, materialen of gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van Storagebuilders  staan of indien cliënt op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft Storagebuilders  het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten zonder dat Storagebuilders  op enigerlei wijze voor de gevolgen daarvan aansprakelijk is en heeft Storagebuilders  alsdan het recht extra kosten aan de cliënt in rekening te brengen.Tarieven.Storagebuilders  stelt de op de door haar te verrichten werkzaamheden of diensten, dan wel te leveren goederen van toepassing zijnde tarieven, bedragen of prijzen vast. Indien vooraf enige opgave van tarieven, bedragen, kosten, prijzen e.d. is gegeven, is deze opgave slechts ter indicatie en Storagebuilders  is gerechtigd daarvan af te wijken.Betalingen.Facturering geschiedt in drie termijnen. 50% bij opdracht, 30% bij levering materialen en 20% bij oplevering. Alle betalingen aan Storagebuilders  moeten binnen twee weken na factuurdatum zonder aftrek of schuldvergelijking geschieden ten kantore van Storagebuilders  dan wel op een door Storagebuilders  aan te wijzen bank- of girorekening zijn ontvan­gen. De cliënt heeft niet het recht enige betalingsverplichting jegens Storagebuilders  niet na te komen of nakoming daarvan te vertragen met een beroep op schuldvergelijking of op de stelling dat Storagebuilders  enige verplichting niet, niet goed of nog niet zou zijn nagekomen. Indien de cliënt niet binnen de gestelde termijn betaalt, is hij van rechtswege in verzuim zonder dat daartoe enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist. Alsdan heeft Storagebuilders  het recht om over het totaal verschuldigde bedrag een rente van één procent per kalendermaand of gedeelte daarvan in rekening te brengen; indien Storagebuilders  incassomaatregelen neemt, zal deze rente verschuldigd zijn zonder dat Storagebuilders  daartoe een factuur behoeft op te stellen. Alle kosten van incasso, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, zijn voor rekening van de cliënt en deze zullen tenminste vijftien procent van het totaal verschuldigde bedrag belopen met een minimum van € 150,--. Het hiervoor bepaalde geldt onverminderd enig ander recht van Storagebuilders .Aansprakelijkheid en overmacht.Storagebuilders  is nimmer aansprakelijk voor het niet nakomen van haar verplichtingen, indien en voor zover dit het gevolg is van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor rekening of risico van Storagebuilders  behoort te komen. Onder overmacht zijn mede begrepen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen door enige derde van zijn verplichtingen, werkstakingen, etc. Behoudens aansprakelijk­heid voor opzet of grove schuld van Storagebuilders  zelf of het personeel van Storagebuilders  is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor enige schade, welke dan ook, voortvloeiend uit enig handelen of nalaten met betrekking tot het leveren van producten en/of het verlenen van diensten en/of het verrichten van werkzaamheden door Storagebuilders , door haar personeel of door derden van wie zij zich van bedient. Voor zover Storagebuilders  aansprakelijk is, is zij dat slechts voor directe schade; Storagebuilders  is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade of gevolgschade, waaronder mede begrepen bedrijfsschade. De aansprakelijkheid van Storagebuilders  met betrekking tot het leveren van producten, respectievelijk het verlenen van diensten en/of het verrichten van werkzaamheden is uitdrukkelijk beperkt tot het netto omzetresultaat van het desbetreffende product, respectieve­lijk de desbetreffende diensten of werkzaamheden gedurende een periode van negentig dagen voorafgaand aan het schadebrengende voorval, die rechtstreeks verband houden met het schadebrengende voorval, alles steeds met een maximum van € 25.000,--. Storagebuilders  is nimmer aansprake­lijk voor enig handelen of nalaten van de cliënt of zijn personeel. Alle aansprakelijkheid van Storagebuilders  eindigt twaalf maanden na het ontstaan van de schade. De cliënt vrijwaart Storagebuilders  tegen aanspraken van derden voortvloeiend uit door Storagebuilders  namens of ten behoeve van de cliënt verrichte handelingen; onder handelen wordt mede begrepen nalaten.Ontbinding.Storagebuilders  heeft het recht om, indien de cliënt zijn verplichtingen jegens Storagebuilders  niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt en Storagebuilders  de cliënt na een schriftelijke ingebrekestelling een redelijke termijn van maximaal dertig dagen heeft gegund om alsnog aan zijn verplich­tingen te voldoen, de overeenkomst met de cliënt eenzijdig en zonder rechterlijke tussenkomst door middel van een aangetekend schrijven te ontbinden met ingang van een door Storagebuilders  te bepalen datum. De cliënt blijft ook na de ontbinding gehouden zijn verplichting uit overeenkomst ontstaan voor het moment van ontbinding­, volledig na te komen.Het hier bepaalde geldt onverminderd enige andere rechten van Storagebuilders , met inbegrip van recht op schadevergoeding. Indien cliënt failleert, surséance van betaling aanvraagt, overlijdt, zijn bedrijf stillegt of liquideert of op enige andere wijze zijn activiteiten in Nederland beëindigt, is hij van rechtswege in verzuim en kan Storagebuilders  met onmiddellijke ingang zonder rechtelijke tussenkomst de overeenkomst ontbinden.Geheimhouding.Storagebuilders  zal redelijke maatregelen treffen om geheimhouding te bewaren van door de cliënt ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst tussen de cliënt en Storagebuilders  ter beschikking gestelde gegevens en informatie, waarvan de cliënt schriftelijk aan Storagebuilders  heeft medegedeeld dat deze vertrouwelijk zijn.Algemeen.Behoudens voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Storagebuilders  is de cliënt niet gerechtigd enige rechten of plichten jegens Storagebuilders  aan derden over te dragen. De overeenkomsten tussen Storagebuilders  en cliënt kunnen slechts schrifte­lijk worden gewijzigd of aangevuld. Wijzigingen of aanvullingen zijn pas van kracht nadat ze door bevoegde vertegenwoordigers van beide partijen zijn ondertekend. Op de verhouding tussen Storagebuilders  en de cliënt is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Alle rechtsvor­deringen en geschillen tussen Storagebuilders  en de cliënt zullen worden beslecht door middel van arbitrage en zullen uiterlijk twaalf maanden na beëindiging van deze overeenkomst worden aangebracht. Na deze twaalf maanden verliezen partijen het recht enige aanspraak uit deze overeenkomst geldend te maken. Arbitrage zal plaatsvinden overeenkomstig het Reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut. De kosten van een eventuele arbitrageprocedure zullen door partijen gezamenlijk worden gedragen, waarbij elke partij de helft van de kosten voor haar rekening zal nemen. Van een geschil is sprake als een der partijen zulks stelt. De arbitrage laat onverlet het recht van partijen om zich bij spoedeisende geschillen tot de President van de bevoegde rechtbank te wenden, teneinde in kort geding een voorlopige voorziening te verkrijgen.